Folkhögskolor ger inte några betyg, men du får ett intyg efter fullbordad kurs. OBS! Notera att skolan inte lämnar ut intyg innan den studerande har betalt eventuella skulder till skolan.

Försäkringar
Se till att du både har en olycksfallsförsäkring och en hemförsäkring som täcker alla eventualiteter. Du är nämligen endast försäkrad under skoltid, då undervisning eller annan av skolan anordnad aktivitet pågår.

Om en kurs upphör eller ställs in
Antagen deltagare ska meddelas minst 2 månader innan kursstart om det finns risk för att utlovad  lång kurs inte kan genomföras. Vid korta kurser meddelas deltagaren 1 månad innan kursen ställs in.

Arkiv och sekretessregler
Uppgifter om en studerandes enskilda förhållanden är belagda med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap. 9§. Vi har med andra ord tystnadsplikt, och dokument om dina personliga förhållanden förvaras inlåsta. Vi för endast uppgifter som rör dina studieresultat vidare till annan personal på skolan. Du beslutar annars själv om vilken information om dig som du vill ska kunna lämnas och till vem inom skolan.
Skolan lämnar inte personbunden information till utomstående förutom sådana uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför, dvs. CSN, Folkbildningsrådet och SCB.
Enligt vår särskilda arkivordning sparas dina ansökningshandlingar hos oss i ett år. Handlingar som rör din skolgång, som intyg, hos oss sparas i upp till fem år.