Handlingsprogram i drog- och alkoholfrågor

Skolans policy
Vår uppfattning är att samhället måste ge möjligheter för människor att leva i en drog- och alkoholfri miljö. Skolan är en arbetsplats med samma juridiska krav och skyldigheter som andra arbetsplatser
.

Handlingsplan
Vår utgångspunkt är att studiemiljön på våra kurser ska vara drog- och alkoholfri.
När det gäller droger har vi ett totalförbud, eftersom det i lag är förbjudet att använda droger. (Narkotikastrafflag (1968:64).

För att kunna hjälpa personer som bryter mot skolans policy enligt ovan, är det viktigt att upptäcka detta så tidigt som möjligt. Därför har alla skyldighet att uppmärksamma och rapportera kännedom eller misstanke därom till rektor eller enhetschef.

Rektor och enhetschef tar upp ärendet med vederbörande enligt följande plan.

  • Personligt samtal för att utreda vad som har hänt.
  • Beslut fattas om eventuell drogtest/alcotest. Vid negativ test betalar skolan testet. Ärendet avskrivs inte automatiskt, utan slumpmässig provtagning och uppföljning i form av samtal kan fortsätta tills ärendet anses avslutat.
  • Är testet positivt, står deltagaren för kostnaden och rektor utdelar en muntlig varning. Information ges om vilka möjligheter till hjälp som finns, avseende samtal och/eller behandling.
  • Om deltagaren fortsätter att bryta mot skolans policy avseende droger och alkohol, uppmanas deltagare att frivilligt avbryta sina studier och får därmed ett intyg på sin närvarotid på skolan. I annat fall avskiljs den studerande.
  • Om deltagare ej medverkar till test leder det till avstängning*, alternativt avskiljning** från skolan. Information ges om vilka möjligheter till hjälp som finns, avseende samtal och/eller behandling.
  • Om misstanke finns avseende drogförsäljning polisanmäls detta. Bekräftas misstanke avskiljs deltagaren från vidare studier.

När det gäller alkohol är det förbjudet att inta någon form av alkohol på skolans område eller komma påverkad till lektioner. Skulle detta inträffa, dokumenteras incidenten och i samtal blir deltagaren informerad om risken för avskiljning om det återupprepas. Se handlingsplan ovan.

Rökning är endast tillåten på markerade platser och är absolut förbjuden inomhus.

Rektor och enhetschef kommer i alla ärenden att samarbeta med övrig personal för att få en så klart och rättvis bedömning som möjligt.

 *tillfälligt avbryta studierna , **avsluta studier med omedelbar verkan